21.12.12

Wanda / Mimik / Ekpresi Wajah Wayang Kulit Purwa Kerajinan


BERMACAM BENTUK EKSPRESI WAJAH ATAU WANDA KERAJINAN WAYANG KULIT / WAYANG PURWA.
Gathotkaca wanda tathit koleksi SURYO Art

Wanda wayang kulit / purwa diurutkan dari bagian Simpingan Kanan adalah :
Werkudara : wanda mimis, ireng, wanda lindhu panon, wanda gurnat, wanda lintang
Wijasena : wanda mimis, ireng, wanda gurnat
Gathutkaca : wanda kilat, wanda guntur, wanda tathit, ireng
Bathara Guru : wanda karna, wanda arca
Kresna  : wanda rondhon, wanda mawor, wanda gendreh
Yudhistira : wanda puthut, wanda panuksma
Arjuna : wanda kanyut, wanda jimat, wanda kinanthi, wanda malatsih, wanda renteng, wanda mangu
Wijakangka : wanda malatsih, wanda kinanthi
Premadi : wanda pengawe, wanda malatsih, wanda kinanthi
Bathari Durga : wanda gedrug(mata dua), wanda gidrah(mata satu)
Dewi Banowati : wanda berok, wanda golek
Dewi Wara Sembadra : wanda rangkung, wanda lentreng
Dewi Wara Srikandi : wanda goleng, wanda patrem
Dewi  Siti Sundari : wanda gandhes
Dewi Bratajaya / Rara Ireng : wanda lanceng

Gathotkaca wanda guntur koleksi SURYO Art
Wanda wayang kulit / purwa diurutkan dari bagian Simpingan Kiri adalah :
Kumbakarna : wanda barong atau ratu buto dengan mahkota wanda macan
Nitwakawaca : wanda mendung
Yudakala Kresna : wanda kopek
Dasamuka / Rahwana : wanda bugis, wanda bengis, wanda belis
Baladewa : wanda paripaksa, wanda sembada, wanda kaget, wanda geger
Duryudana / Suyudana  : wanda jangkung, wanda jaka
Kakrasana : wanda kilat, wanda sembada
Karna : wanda bedru, wanda lonthang
Setyaki : wanda mimis, wanda wisuna, wanda akik
Narayana : wanda geblag, wanda sembada
Samba : wanda bunthit, wanda sembada, wanda geblag, wanda bajet
Angkawijaya : wanda bangkung, rangkung, wanda buntit
Wijanarka : wanda pengasih, wanda miling
Buto Sabrang wanda naga koleksi SURYO art

Wanda wayang kulit / purwa yang termasuk dalam bagian Dudhahan adalah :
Indrajit : wanda cawet,wanda bokong
Prahastha : wanda mendhung
Suratimantra : wanda kopek
Buta Cakil / Panyareng : wanda mayore, wanda bathang, wanda naga, wanda kikik / clakup
Burisrawa : wanda bokong dengan rapekan, wanda canthuk jangkahan, wanda cawet
Durmagati : wanda canthuk, wanda pocol, wanda cawet pogog udhalan
Pragota : wanda pocol kethu abrit, wanda bundhel  dengan rapekan
Prabawa : wanda pocol kethu abrit, wanda gembel dengan rapekan
Udawa : wanda tandang, wanda jaran
Prabu Baladewa


Dikutip Kerajinan-Wayang-Kulit-Solo dari: Buku Serat Pedhalangan Kawruh Wayang - Ki Tuwuh Raharjo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar